Karmnik dla ptaków

 

Uchwalony dnia 6 lipca 2010 roku.
Tekst jednolity.

Statut
Stowarzyszenia Mieszkańców
Osiedla - Ogrodu MALICHY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy i jest zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem".
 2. Stowarzyszenie może używać następujących skrótów nazwy: Stowarzyszenie Malichy lub Osiedle-Ogród Malichy lub Ogrody Malichy, wyróżniających je znaków graficznych (logo) oraz pieczęci.
 3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 4. Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 2
Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pruszków.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3
Możliwość zrzeszania się

Stowarzyszenie może uzyskać członkostwo organizacji polskiej lub międzynarodowej na podstawie uchwały Zarządu.

§ 4
Podstawy działania

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 2. niniejszym Statutem,
 3. regulaminami organów Stowarzyszenia,
 4. uchwałami organów Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacj
i

§ 5
Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw budujących poczucie wspólnoty sąsiedzkiej i tożsamości lokalnej mieszkańców Osiedla Malichy w Pruszkowie;
 2. Ochrona lokalnego ładu przestrzennego i środowiska naturalnego w każdej jego formie i przejawie oraz podejmowanie inicjatyw i działań proekologicznych zgodnie z kierunkami inspirowanymi przez UE;
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym wpływać na zmianę charakteru Osiedla Malichy jako spokojnego, jednorodzinnego osiedla mieszkalnego opartego na koncepcji urbanistycznej Osiedla - Ogrodu;
 4. Występowanie z inicjatywami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Osiedla Malichy;
 5. Dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom Osiedla Malichy niezbędnej, odpowiedniej do wielkości osiedla infrastruktury socjalnej i kulturalnej na zasadzie zrównoważonego rozwoju osiedla i w oparciu o respektowanie zasad ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 6. Występowanie w obronie słusznych interesów i praw wszystkich mieszkańców Osiedla Malichy zgodnych z duchem i literą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ideą Osiedla - Ogrodu oraz poszanowaniem norm zwyczajowych przyjętych przez ogół mieszkańców;
 7. Współdziałanie z władzami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz z lokalnymi przedsiębiorcami, na rzecz zachowania dla Malich unikalnego charakteru Osiedla - Ogrodu o koncepcji urbanistycznej zbliżonej do tradycyjnej koncepcji zieleni i zabudowy historycznych miast ogrodów i osiedli-ogrodów w sąsiednich gminach, np. Podkowie Leśnej, Komorowie, Milanówku;
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Centralnego Mazowsza, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców miast ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi;
 9. Podejmowanie wszelkich innych inicjatyw zmierzających do realizacji celów ustalonych w niniejszym Statucie oraz wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców Osiedla Malichy

§ 6
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności poprzez:
  1. Rozwijanie świadomości obywatelskiej, wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych mieszkańców Osiedla Malichy zgodnych z charakterem osiedla i właściwie służących jego rozwojowi dla dobra lokalnej, sąsiedzkiej społeczności;
  2. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w sprawach znajdujących się w zakresie statutowych celów i zainteresowań Stowarzyszenia;
  3. Konsultowanie z właściwymi organami samorządowymi oraz opiniowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych zmian przeznaczenia obiektów na terenie Osiedla Malichy, szczególnie w zakresie ich zgodności z duchem i literą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami nieuciążliwości sąsiedzkiej;
  4. Kierowanie postulatów i wniosków do mieszkańców, właściwych władz, instytucji i osób, dotyczących ochrony i utrzymania unikalnego charakteru mieszkaniowego Osiedla Ogrodu Malichy;
  5. Inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców, budujących ich tożsamość lokalną i solidarność sąsiedzką;
  6. Podejmowanie wobec władz samorządowych inicjatyw mających na celu zapewnienie Osiedlu Malichy na zasadach zrównoważonego rozwoju właściwych dla jego wielkości standardów infrastrukturalnych, szczególnie w zakresie zaplecza kulturalnego oraz socjalnego;
  7. Pomoc i wspieranie indywidualne mieszkańców osiedla w sprawach trudnych przed urzędami i instytucjami, szczególnie w zakresie spraw mieszkaniowych i socjalnych;
  8. Stałą współpracę z organizacjami, instytucjami i środowiskami o podobnych celach, w tym z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi w miastach ogrodach i w innych miejscowościach Centralnego Mazowsza, w ramach wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w działaniach na rzecz społeczności lokalnych;
 2. Działalność określona niniejszym Statutem prowadzona jest przez Stowarzyszenie na rzecz ogółu społeczności i jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 7
Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 8
Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:
  1. Osoba fizyczna zamieszkała na terenie Osiedla Malichy mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2).
  2. Osoba fizyczna w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może także zostać osoba fizyczna zamieszkała na terenie osiedli sąsiadujących, mieszkająca w budownictwie jednorodzinnym, po uzyskaniu rekomendacji członka Stowarzyszenia zamieszkałego w Osiedlu Malichy i po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
  3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,
  3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzowania jego idei,
  4. opłacania składek członkowskich.

§ 9
Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie spełniająca warunku miejscowego zamieszkania określonego w par.8 pkt.2 niniejszego Statutu.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.

§ 10
Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach.

§ 11
Nabycie i utrata członkostwa

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień Statutu.
 2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:
  1. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,
  2. śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
  3. rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 12
Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu - wykluczyć ze Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia
 3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
 4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 13
Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14
Podejmowanie uchwał

 1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 15
Zasady wyboru, uzupełniania składu oraz kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 3. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Zarządu.
 4. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 16
Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo - wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
  3. udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
  6. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  7. uchwalanie zmian Statutu,
  8. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 17
Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków wspierających, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 4. Uchwała Walnego Zebrania jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 18
Zarząd

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie i ma prawo zaciągania zobowiązań majątkowych.
 2. Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  2. przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
  3. uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,
  4. zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad,
  5. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.

§ 19
Prace Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.

§ 20
Zasady reprezentacji

 1. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są:
  1. Prezes działający łącznie z Wiceprezesem lub Skarbnikiem lub Sekretarzem lub członkiem Zarządu, albo
  2. Wiceprezes działający łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem lub Członkiem Zarządu.
 2. Prezes lub podczas jego nieobecności Wiceprezes, są upoważnieni do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

§ 21
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
  1. członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 24 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,
  2. przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  3. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  4. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,
  5. przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22
Składniki majątku

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. Środki pieniężne,
 3. Inne prawa majątkowe.

§ 23
Źródła majątku

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  4. dochodów z własnej działalności,
  5. ofiarności publicznej.
 2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 24
Gospodarka finansowa

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25
Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26
Zmiana Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.

§ 27
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.