Karmnik dla ptaków

 

Cele Stowarzyszenia

Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy.

(wg zapisu w Statucie Stowarzyszenia - § 5)

 

 

1)      Działanie na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw budujących poczucie wspólnoty sąsiedzkiej i tożsamości lokalnej mieszkańców Osiedla Malichy w Pruszkowie;

 

2)      Ochrona lokalnego ładu przestrzennego i Środowiska naturalnego w każdej jego formie i przejawie oraz podejmowanie inicjatyw i działań proekologicznych zgodnie z kierunkami inspirowanymi przez UE

 

3)      Przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym wpływać na zmianę charakteru Osiedla Malichy jako spokojnego, jednorodzinnego osiedla mieszkalnego opartego na koncepcji urbanistycznej Osiedla - Ogrodu;

 

4)      Występowanie z inicjatywami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Osiedla Malichy;

 

5)      Dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom Osiedla Malichy niezbędnej, odpowiedniej do wielkości osiedla infrastruktury socjalnej i kulturalnej na zasadzie zrównoważonego rozwoju osiedla i w oparciu o respektowanie zasad ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

 

6)      Występowanie w obronie słusznych interesów i praw wszystkich mieszkańców Osiedla Malichy zgodnych z duchem i literą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, idea Osiedla - Ogrodu oraz poszanowaniem norm zwyczajowych przyjętych przez ogół mieszkańców;

 

7)      Współdziałanie z władzami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz z lokalnymi przedsiębiorcami" na rzecz zachowania dla Malich unikalnego charakteru Osiedla - Ogrodu o koncepcji urbanistycznej zbliżonej do tradycyjnej koncepcji zieleni i zabudowy historycznych miast-ogrodów i osiedli-ogrodów w sąsiednich gminach, np. Podkowie Leśnej, Komorowie, Milanówku;

 

8)      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Centralnego Mazowsza, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców miast-ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi;

 

9)      Podejmowanie wszelkich innych inicjatyw zmierzających do realizacji celów ustalonych w niniejszym Statucie oraz wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców Osiedla Malichy

 

 

 

Niniejsze zapisy co do celów stawianych sobie przez

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla- Ogrodu Malichy

zostały przyjęte i zatwierdzone wraz z całym Statutem

na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia

w dniu 6lipca 2010 r.